วัน อาทิตย์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

access_time
เมษายน 13, 2019

          กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562

          เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 76 จังหวัด โดยจัดสรรให้จังหวัดละ 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติด

            ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และให้กำลังใจแก่สถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในภายหน้า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 แห่ง และส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 1. ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา
  • วางแผนพัฒนาสถานศึกษาและดำเนินการเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • จัดวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  • จัดการส่งเสริมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
  • พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีส่วนร่วมและสนับสนุนกับทุกฝ่ายในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  • กำชับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th โดย โดยใช้ Username : thailo และ Password : y1rkmw อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังในระบบการรายงานผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA)

   2. ด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

           นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษ และพิษภัยของสารเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองจากยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเอง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป