วัน อังคาร ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน รางวัลให้อปท. ปี 2564

access_time
กุมภาพันธ์ 28, 2021

  นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ‘Kittichai Angchuan’ ถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 จัดการประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2563
  2. อปท.สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 619 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 23 แห่ง เทศบาลนคร 15 แห่ง เทศบาลเมือง 54 แห่ง เทศบาลตำบล 220 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 307 แห่ง
  3. แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทดีเลิศ 17 แห่ง ประเภทโดดเด่น 109 แห่ง และประเภททั่วไป 493 แห่ง
  4. ระดับการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อปท.ขนาดใหญ่ (อบจ./เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) , เทศบาลตำบล และ อบต.

  ทั้งนี้ ประเภทอปท.ขนาดใหญ่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแยก อบจ.ออกมาจากกลุ่ม เทศบาลนครและเทศบาลเมือง เนื่องจาก อบจ.กับเทศบาล มีบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สภาพพื้นที่ จำนวนประชากร รวมทั้งงบประมาณเฉลี่ยต่อหัวประชากร และเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ซึ่งที่ประชุมรับจะนำไปดำเนินการ

  1. เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็นคะแนนจากการประเมิน LPA (กรมส่งเสริมฯ)15 คะแนน

   1) คะแนนจากการประเมิน ITA (ปปช.) 15 คะแนน

   2) คะแนนจากการประเมิน มาตรฐานการบริการสาธารณะ (กกถ.) 15 คะแนน

   3) คะแนนจากการลงพื้นที่ของที่ปรึกษาฯ 15 คะแนน

   4) คะแนนจากโครงการนวัตกรรม 40 คะแนน

  โดยสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้นำเอาคะแนน ITA มาคิดรวมอยู่ในสัดส่วนของคะแนนรวม เนื่องจากการประเมิน ITA ในปี 2563 มีข้อบกพร่องในชั้นการประเมินจนทำให้ อปท.จำนวนมากมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (ตกเกณฑ์) และได้มี อปท.ยื่นอุธรณ์ไปยังสำนักงาน ปปช.เป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แต่ได้ข้อสรุปว่าไม่สามารถแก้ไขหลักเกณฑ์ได้ เนื่องได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ไปยังทุก อปท.แล้ว

 6. ระยะเวลาในการประเมิน

    รอบแรก (โดยที่ปรึกษาโครงการ) ในระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

    รอบที่ 2 โดยอนุกรรมการฯ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป