วัน ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

รางวัลพระปกเกล้าปี 2562 เปิดรับ อปท. เข้าร่วมโครงการแล้ว วันนี้ – 31 พ.ค. 62

access_time
เมษายน 04, 2019

       เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้าได้เผยแพร่ข้อความ เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการ รางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยในปีนี้เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งแต่ละ อปท. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ รางวัลพระปกเกล้าได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น

       รางวัลพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

       ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

       ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

       ด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

    

       ทั้งนี้ สถาบันฯ แบ่งการมอบรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ  และ ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kpi.ac.th/kpi-award-2019/

       ในครั้งนี้ สถาบันฯ ยังได้จัด สัมมนา "รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เกี่ยวกับเกณฑ์การสมัคร และการเตรียมเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการ

       สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ โดยมีประธานรัฐสภาเป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารงานที่โปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป