วัน พุธ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ประกาศใช้! ระเบียบ มท. การกู้เงินของ อบต. อนุมัติเฉพาะ “ลงทุน-ปรับโครงสร้างหนี้”

access_time
มีนาคม 02, 2021

  วันที่ 2 มีนาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 โดยที่มาตรา 83 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดให้การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต้องได้รับอนุญาตจากสภา อบต. และให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

  ประกอบกับคณะกรรมการนโยบาย และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 35 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกระเบียบคณะกรรมการนโยบาย และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 กำหนดหลักเกณฑ์ในการกู้เงิน การค้ำประกัน การชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ จึงสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินของ อบต.

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 83 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563”

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลกู้เงินได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

    ( 1 ) การดำเนินโครงการลงทุน

    ( 2 ) การปรับโครงสร้างหนี้

    การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและประหยัดต้นทุนทางการเงินให้มากที่สุด

  ข้อ 4 การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ นโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 อาจกู้เงินได้จากแหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้

    (1) การกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

    (2) การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ

  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอการกู้เงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอนุญาตตามมาตรา 83 วรรคหนึ่ง ในกรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอนุญาตให้กู้เงินแล้ว จึงให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติกู้เงิน ดังนี้

    (1) ไม่ก่อให้เกิดภาระชำระหนี้เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ยให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

    (2) มีภาระชำระหนี้เกินอัตราที่กำหนดตาม (1) ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  วิธีการคิดรายได้เฉลี่ยตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีที่กู้เงิน และรายได้ย้อนหลังสองปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป