วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

กกต.ย้ำหลักเกณฑ์การหาเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ "เลือกตั้งเทศบาล"

access_time
กุมภาพันธ์ 23, 2021

  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 142 และต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  โดยกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

  ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง (วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564) ซึ่งสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท โดยสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนด้วย  ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้   

  ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง แล้วแต่กรณี แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  สำหรับบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องแสดงชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้ โดยสื่อที่ผลิตขึ้นต้องระบุชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทำ ซึ่งการแสดงตนและระบุข้อมูลอาจกระทำในรูปแบบตัวอักษร ภาพหรือเสียงก็ได้โดยหากมีรายการค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าตอบแทนในการดำเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมแล้วเกินกว่า 5,000 บาท ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ และให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป